கனீமத்  – GHANEEMATH

கனீமத் – GHANEEMATH

Author:- மன்சூர் ஏ காதர் Publisher:- தமிழ் சங்கம், தென் கிழக்கு பல்கலைகழகம் Published on :- 2009, October 01 Digital Source:- SWDC Media Unit Download Link:- கனீமத் - GHANEEMATH pdf (28Mb)...

read more
சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai

சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai

சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai
Author:- கலாபூசணம் அல்ஹாஜ் எஸ்.எச்.எம்.முஸ்தபா (JP)
Publisher:- கலாபிவிருத்தி கழகம் , சம்மாந்துறை
Published on :- 2014, September
Digital Source:- SWDC Media Unit

read more
கனீமத்  – GHANEEMATH

கனீமத் – GHANEEMATH

Author:- மன்சூர் ஏ காதர் Publisher:- தமிழ் சங்கம், தென் கிழக்கு பல்கலைகழகம் Published on :- 2009, October 01 Digital Source:- SWDC Media Unit Download Link:- கனீமத் - GHANEEMATH pdf (28Mb)...

read more
சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai

சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai

சரித்திரம் கூறும் சம்மாந்துறை Sarithiram Koorum Sammanthurai
Author:- கலாபூசணம் அல்ஹாஜ் எஸ்.எச்.எம்.முஸ்தபா (JP)
Publisher:- கலாபிவிருத்தி கழகம் , சம்மாந்துறை
Published on :- 2014, September
Digital Source:- SWDC Media Unit

read more

No.316, Bazaar 09th Street,

Sammanthurai-05, Sri Lanka

contact@swdc.lk

swdc.str@gmail.com

+94773903436 , +94773700899

No.316, Bazaar 09th Street,

Sammanthurai-05, Sri Lanka