நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

SWDC இன் வேண்டுதலுக்கு இணங்க அரசாங்கத்தினால் எமக்கு தேவையான நிழல் தரும் மரங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. ஒரு மரத்தினை பாதுகாப்பு வேலியுடன் பராமரிப்பதற்கு ஆரம்ப செலவீனம் 1,000/= ஆகும்.

read more
வறிய மக்களுக்கான வாழ்விட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யும் திட்டம்

வறிய மக்களுக்கான வாழ்விட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யும் திட்டம்

சம்மாந்துறை மஜ்லிஸ் அஷ்ஷூரா வழிகாட்டலின் கீழ் வறிய முஸ்லிம்களுக்கான வாழ்வாதார, ஆன்மீக வழிகாட்டல் வழங்கப்படுகிறது..

read more
SWDC இன்  சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

SWDC இன் சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

சிறுபிள்ளைகளுக்கான விடுதியில் (Ward-04) நுளம்புவலையினை பொருத்தக்கூடிய கம்பிகளாலான தாங்கிகள் (Mosquito-Net Hanging Frame) மற்றும் கழிவறை கதவுகளும் திருத்தி அமைத்துகொடுக்கப்பட்டன.

read more
புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

நிதித்தேவை
1- புத்தகப்பை – 900/=
2- பயிற்சிநூல்கள் – 350/=
3- பென்சில், கலர்பென்சில்அடங்கியபொதி – 250/=
உதவிப்பொதியின் பெறுமதி 1,500/=. இன்ஷா அல்லாஹ் 300 மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

read more
பின்னிலை மாணவர்களுக்கான கற்கை நெறித்திட்டம்

பின்னிலை மாணவர்களுக்கான கற்கை நெறித்திட்டம்

*GCE (O/L) -2017 பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களில் பின்னிலை மாணவர்களுக்கான விஷேட வகுப்புக்களையும் ஊக்குவிப்பு கருத்தரங்குகளையும் கொண்ட கற்கை நெறித்திட்டம்

read more
உளவியல் கருத்தரங்கு

உளவியல் கருத்தரங்கு

எமது மாணவர்களின் கல்வி, ஒழுக்கம், நன்னடத்தை ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு எமது SWDC இன் ஏற்பாட்டில் QSD – Qatar Employees for Sammanthurai Educational Development இன் நிதியுதவியோடு நடாத்தி வைக்கப்ட்டது.

read more
நடைமுறையிலுள்ள திட்டங்கள்

நடைமுறையிலுள்ள திட்டங்கள்

1.திட்டத்தின் தலைப்பு

“GCE (O/L) -2017 பரீட்சை எழுதும் பின்னிலை மணவர்களுக்கான விஷேட வகுப்புக்களையும் ஊக்குவிப்பு கருத்தரங்குகளையும் கொண்ட கற்கை நெறிக்கான திட்ட முன்மொழிவு”

read more
றமழான் விடுமுறைக்கால கற்கை நெறி

றமழான் விடுமுறைக்கால கற்கை நெறி

இத்திட்டமானது எமது அமைப்பின் SWDC (Sammanthurai Welfare & Development Council ) இன் Culture Development Sector கலாசார அபிவிருத்திப் பிரிவினால் Qatar Employees for Sammanthurai Educational Development (QSD Qatar) இன் நிதி உதவியோடு செயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

read more
நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

நம் ஊரை செழிப்பூட்ட மரம் நடுவோம் வாரீர்

SWDC இன் வேண்டுதலுக்கு இணங்க அரசாங்கத்தினால் எமக்கு தேவையான நிழல் தரும் மரங்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. ஒரு மரத்தினை பாதுகாப்பு வேலியுடன் பராமரிப்பதற்கு ஆரம்ப செலவீனம் 1,000/= ஆகும்.

read more
வறிய மக்களுக்கான வாழ்விட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யும் திட்டம்

வறிய மக்களுக்கான வாழ்விட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்யும் திட்டம்

சம்மாந்துறை மஜ்லிஸ் அஷ்ஷூரா வழிகாட்டலின் கீழ் வறிய முஸ்லிம்களுக்கான வாழ்வாதார, ஆன்மீக வழிகாட்டல் வழங்கப்படுகிறது..

read more
SWDC இன்  சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

SWDC இன் சம்மாந்துறை ஆதார வைத்தியசாலையில் திருத்த வேலைகள்

சிறுபிள்ளைகளுக்கான விடுதியில் (Ward-04) நுளம்புவலையினை பொருத்தக்கூடிய கம்பிகளாலான தாங்கிகள் (Mosquito-Net Hanging Frame) மற்றும் கழிவறை கதவுகளும் திருத்தி அமைத்துகொடுக்கப்பட்டன.

read more
புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

புன்னகையுடன் பாடசாலைக்கு – 2018

நிதித்தேவை
1- புத்தகப்பை – 900/=
2- பயிற்சிநூல்கள் – 350/=
3- பென்சில், கலர்பென்சில்அடங்கியபொதி – 250/=
உதவிப்பொதியின் பெறுமதி 1,500/=. இன்ஷா அல்லாஹ் 300 மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

read more
பின்னிலை மாணவர்களுக்கான கற்கை நெறித்திட்டம்

பின்னிலை மாணவர்களுக்கான கற்கை நெறித்திட்டம்

*GCE (O/L) -2017 பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களில் பின்னிலை மாணவர்களுக்கான விஷேட வகுப்புக்களையும் ஊக்குவிப்பு கருத்தரங்குகளையும் கொண்ட கற்கை நெறித்திட்டம்

read more
உளவியல் கருத்தரங்கு

உளவியல் கருத்தரங்கு

எமது மாணவர்களின் கல்வி, ஒழுக்கம், நன்னடத்தை ஆகியவற்றை கருத்திற்கொண்டு எமது SWDC இன் ஏற்பாட்டில் QSD – Qatar Employees for Sammanthurai Educational Development இன் நிதியுதவியோடு நடாத்தி வைக்கப்ட்டது.

read more
நடைமுறையிலுள்ள திட்டங்கள்

நடைமுறையிலுள்ள திட்டங்கள்

1.திட்டத்தின் தலைப்பு

“GCE (O/L) -2017 பரீட்சை எழுதும் பின்னிலை மணவர்களுக்கான விஷேட வகுப்புக்களையும் ஊக்குவிப்பு கருத்தரங்குகளையும் கொண்ட கற்கை நெறிக்கான திட்ட முன்மொழிவு”

read more
றமழான் விடுமுறைக்கால கற்கை நெறி

றமழான் விடுமுறைக்கால கற்கை நெறி

இத்திட்டமானது எமது அமைப்பின் SWDC (Sammanthurai Welfare & Development Council ) இன் Culture Development Sector கலாசார அபிவிருத்திப் பிரிவினால் Qatar Employees for Sammanthurai Educational Development (QSD Qatar) இன் நிதி உதவியோடு செயற்படுத்தப்பட்டிருந்தது.

read more

எம்மை தொடர்பு கொள்ள:-

No.316, Bazaar 09th Street,

Sammanthurai-05, Sri Lanka

contact@swdc.lk

or

swdc.str@gmail.com

+94773903436 , +94773700899

No.316, Bazaar 09th Street,

Sammanthurai-05, Sri Lanka